§ 58 Potvrdenie o štátnej službe

§ 58
Potvrdenie o štátnej službe
(1) Služobný úrad vydá štátnemu zamestnancovi v deň skončenia štátnozamestnaneckého pomeru písomné potvrdenie o štátnej službe. Podkladom pre vydanie potvrdenia o štátnej službe je osobný spis štátneho zamestnanca.
(2) Potvrdenie o štátnej službe obsahuje najmä údaj o

a) dobe trvania štátnozamestnaneckého pomeru,
b) dĺžke započítanej služobnej praxe,
c) činnostiach, ktoré štátny zamestnanec vykonával podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta,
d) záväzkoch štátneho zamestnanca súvisiacich so štátnozamestnaneckým pomerom,
e) poradí zrážok vykonávaných z platu štátneho zamestnanca a o tom, v prospech koho sú zrážky vykonávané,
f) funkcii a funkčnom plate štátneho zamestnanca, ak o to štátny zamestnanec písomne požiada,
g) skutočnostiach rozhodujúcich na posúdenie nároku na dovolenku,
h) poskytnutí odchodného podľa § 54.