§ 38 Skončenie vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca na základe zákona

§ 38
Skončenie vykonávania funkcie vedúceho zamestnanca na základe zákona
(1) Vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca sa skončí dňom

a) zrušenia organizačného útvaru, ktorý riadi vedúci zamestnanec v služobnom úrade,
b) zrušenia služobného úradu.
(2) Písomné potvrdenie o skončení vykonávania funkcie podľa odseku 1, ktoré vydá vedúci úradu, obsahuje údaj o dni, ku ktorému sa vykonávanie funkcie skončilo, a o dôvode skončenia; v prípade skončenia vykonávania funkcie podľa odseku 1 písm. b) písomné potvrdenie vydá vedúci úradu v služobnom úrade, na ktorý prejdú práva a povinnosti zrušeného služobného úradu.