§ 29 Funkcia štátneho zamestnanca

§ 29
Funkcia štátneho zamestnanca
(1) Štátnemu zamestnancovi patrí funkcia v 1. platovej triede až 11. platovej triede podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonáva podľa služobnej zmluvy alebo podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta.

I--------------------------I----------------I
I     Funkcia     I Platová trieda I
I--------------------------I----------------I
I referent         I    1.    I
I--------------------------I----------------I
I samostatný referent   I    2.    I
I--------------------------I----------------I
I odborný referent     I    3.    I
I--------------------------I----------------I
I hlavný referent     I    4.    I
I--------------------------I----------------I
I radca          I    5.    I
I--------------------------I----------------I
I samostatný radca     I    6.    I
I--------------------------I----------------I
I odborný radca      I    7.    I
I--------------------------I----------------I
I hlavný radca       I    8.    I
I--------------------------I----------------I
I štátny radca       I    9.    I
I--------------------------I----------------I
I hlavný štátny radca   I    10.   I
I--------------------------I----------------I
I generálny štátny radca  I    11.   I
I--------------------------I----------------I
(2) Štátnemu zamestnancovi v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2 písm. a) až e) patrí funkcia v 1. platovej triede až 9. platovej triede podľa osobitného predpisu podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonáva podľa služobnej zmluvy alebo podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta.
(3) Služobný úrad pri určovaní najnáročnejšej činnosti vychádza z charakteristík platových tried uvedených v prílohe č. 1. Služobný úrad uvedený § 9 ods. 2 písm. a) až e) pri určovaní najnáročnejšej činnosti vychádza z charakteristík platových tried uvedených v osobitnom predpise.
(4) Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 40 patrí funkcia v 1. platovej triede až 11. platovej triede podľa osobitného predpisu2a) podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonáva podľa služobnej zmluvy alebo podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta. Služobný úrad pri určovaní najnáročnejšej činnosti vychádza z charakteristík platových tried uvedených v osobitnom predpise.2a)

2a) Zákon č. 151/2010 Z.z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.