§ 25-30 TRETIA HLAVA VZNIK ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU

TRETIA HLAVA
VZNIK ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉHO POMERU
§ 25
(1) Štátnozamestnanecký pomer sa zakladá

a) služobnou zmluvou,
b) zvolením alebo vymenovaním na štátnozamestnanecké miesto vo verejnej funkcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,
c) vymenovaním do funkcie štatutárneho orgánu podľa osobitného predpisu,
d) poverením výkonom funkcie veľvyslanca.
(2) Ak je štátny zamestnanec v stálej štátnej službe zvolený, vymenovaný alebo poverený podľa odseku 1 písm. b) až d), postupuje sa u neho podľa § 32 ods. 1 písm. k) a l).

§ 26
(1) Štátnozamestnanecký pomer založený služobnou zmluvou vzniká dňom dohodnutým v služobnej zmluve.
(2) Štátnozamestnanecký pomer založený zvolením alebo vymenovaním vzniká dňom uvedeným v oznámení o zvolení alebo o vymenovaní do funkcie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu.
(3) Štátnozamestnanecký pomer založený poverením výkonom funkcie veľvyslanca vzniká dňom uvedeným v poverení.
(4) Štátny zamestnanec v stálej štátnej službe, ktorý je do funkcie zvolený, vymenovaný alebo poverený podľa § 25 ods. 1 písm. b) až d), vykonáva túto funkciu odo dňa uvedeného v oznámení podľa odseku 2 alebo v poverení podľa odseku 3.

§ 27
Služobná zmluva
(1) Služobnú zmluvu so štátnym zamestnancom uzatvára vedúci úradu. S odborníkom ústavného činiteľa uzatvára služobnú zmluvu ten, pre koho plní úlohy; s odborníkom ústavného činiteľa, ktorý plní úlohy pre sudcu najvyššieho súdu, uzatvára služobnú zmluvu predseda najvyššieho súdu. Služobná zmluva musí byť uzatvorená najneskôr v deň vzniku štátnozamestnaneckého pomeru. Služobná zmluva musí byť písomná. Jedno písomné vyhotovenie služobnej zmluvy je služobný úrad povinný vydať štátnemu zamestnancovi.
(2) Služobná zmluva musí obsahovať podstatné náležitosti, ktorými sú:

a) názov služobného úradu vrátane sídla služobného úradu,
b) meno a priezvisko štátneho zamestnanca, dátum a miesto jeho narodenia a miesto trvalého pobytu,
c) funkcia štátneho zamestnanca podľa § 29,
d) funkcia vedúceho zamestnanca, ak ide o štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca,
e) deň vzniku štátnozamestnaneckého pomeru,
f) druh štátnej služby,
g) odbor štátnej služby, ak sa určuje,
h) stručná charakteristika najnáročnejších činností vykonávaných štátnym zamestnancom,
i) označenie pravidelného miesta vykonávania štátnej služby vrátane jeho adresy,
j) čas trvania dočasnej štátnej služby, ak ide o dočasnú štátnu službu,
k) dĺžka kratšieho týždenného služobného času, ak bol dohodnutý.
(3) Služobný úrad v služobnej zmluve uvedie aj údaj o služobnom čase, o dĺžke dovolenky, o dĺžke výpovednej doby a o tom, že ide o štátnozamestnanecké miesto mimoriadnej významnosti.
(4) Opis činností štátnozamestnaneckého miesta sa uvedie v prílohe služobnej zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou. Opis činností štátnozamestnaneckého miesta bližšie určuje najnáročnejšie činnosti vykonávané štátnym zamestnancom podľa služobnej zmluvy a ďalšie činnosti vykonávané štátnym zamestnancom.
(5) Prílohou služobnej zmluvy je tiež písomné oznámenie o výške a zložení funkčného platu.

§ 28
Skúšobná doba
(1) Skúšobná doba plynie odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru založeného služobnou zmluvou a trvá tri mesiace, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Služobný úrad môže so štátnym zamestnancom dohodnúť skúšobnú dobu v trvaní najviac troch mesiacov, ak ide o prijatie

a) do stálej štátnej služby podľa § 24,
b) do stálej štátnej služby, ktorá bezprostredne nadväzuje na dočasnú štátnu službu podľa § 17 ods. 3 písm. b) na tom istom štátnozamestnaneckom mieste.
(3) Dohoda o skúšobnej dobe podľa odseku 2 musí byť písomná. Ak služobný úrad so štátnym zamestnancom nedohodne skúšobnú dobu v prípadoch uvedených v odseku 2, skúšobná doba neplynie.
(4) Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane štátneho zamestnanca a o čas služobného voľna podľa § 69 ods. 1 písm. c) a d).

§ 29
Funkcia štátneho zamestnanca
(1) Štátnemu zamestnancovi patrí funkcia v 1. platovej triede až 11. platovej triede podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonáva podľa služobnej zmluvy alebo podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta.

I--------------------------I----------------I
I     Funkcia     I Platová trieda I
I--------------------------I----------------I
I referent         I    1.    I
I--------------------------I----------------I
I samostatný referent   I    2.    I
I--------------------------I----------------I
I odborný referent     I    3.    I
I--------------------------I----------------I
I hlavný referent     I    4.    I
I--------------------------I----------------I
I radca          I    5.    I
I--------------------------I----------------I
I samostatný radca     I    6.    I
I--------------------------I----------------I
I odborný radca      I    7.    I
I--------------------------I----------------I
I hlavný radca       I    8.    I
I--------------------------I----------------I
I štátny radca       I    9.    I
I--------------------------I----------------I
I hlavný štátny radca   I    10.   I
I--------------------------I----------------I
I generálny štátny radca  I    11.   I
I--------------------------I----------------I
(2) Štátnemu zamestnancovi v služobnom úrade uvedenom v § 9 ods. 2 písm. a) až e) patrí funkcia v 1. platovej triede až 9. platovej triede podľa osobitného predpisu podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonáva podľa služobnej zmluvy alebo podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta.
(3) Služobný úrad pri určovaní najnáročnejšej činnosti vychádza z charakteristík platových tried uvedených v prílohe č. 1. Služobný úrad uvedený § 9 ods. 2 písm. a) až e) pri určovaní najnáročnejšej činnosti vychádza z charakteristík platových tried uvedených v osobitnom predpise.
(4) Štátnemu zamestnancovi dočasne vyslanému podľa § 40 patrí funkcia v 1. platovej triede až 11. platovej triede podľa osobitného predpisu2a) podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonáva podľa služobnej zmluvy alebo podľa opisu činností štátnozamestnaneckého miesta. Služobný úrad pri určovaní najnáročnejšej činnosti vychádza z charakteristík platových tried uvedených v osobitnom predpise.2a)

§ 30
Zaradenie blízkych osôb
(1) Štátnych zamestnancov, ktorí sú blízkymi osobami, 34) nemožno zaradiť do vzájomnej priamej podriadenosti alebo nadriadenosti alebo tak, aby jeden podliehal kontrole pokladničných operácií alebo kontrole účtovných operácií druhého okrem štátnych zamestnancov zastupiteľských úradov Slovenskej republiky.
(2) Občan, ktorý sa uchádza o štátnu službu, je povinný oznámiť služobnému úradu skutočnosti uvedené v odseku 1 pred prijatím do štátnej služby.
(3) Štátny zamestnanec je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť služobnému úradu skutočnosti uvedené v odseku 1, ktoré vznikli počas vykonávania štátnej služby.

2a) Zákon č. 151/2010 Z.z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34) § 116 Občianskeho zákonníka.