§ 140f Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2017

§ 140f
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2017
Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 83 ods. 4, a vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy patrí v roku 2017 funkčný plat vo výške platu poslanca národnej rady ustanoveného na rok 2017 osobitným predpisom74) zníženého o 5%.

74) § 29o zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.z. v znení zákona č. 340/2016 Z.z.