§ 140e Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016

§ 140e
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2016
Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 83 ods. 4, a vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy patrí v roku 2016 funkčný plat vo výške platu poslanca národnej rady ustanoveného na rok 2016 osobitným predpisom73) zníženého o 5%.

73) § 29n zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.z. v znení zákona č. 338/2015 Z.z.