§ 140d Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015

§ 140d
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2015
Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 83 ods. 4, a vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy patrí v roku 2015 funkčný plat vo výške platu poslanca národnej rady ustanoveného na rok 201572) zníženého o 5%.

72) § 29l zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.z. v znení zákona č. 362/2014 Z.z.