§ 140c Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2014

§ 140c
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2014
(1) Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 83 ods. 4, a vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy patrí v roku 2014 funkčný plat vo výške platu poslanca národnej rady zníženého o 5%.
(2) Štátnemu zamestnancovi, ktorý je podľa § 40 dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny, patrí v roku 2014 na účely platových náležitostí platová tarifa podľa doterajších predpisov. 71) Na účely výpočtu platového koeficientu podľa § 103 sa v roku 2014 použije platová tarifa štátneho zamestnanca vo funkcii odborný radca platná k 31. decembru 2013.

71) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 550/2009 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.