§ 140b Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013

§ 140b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013
Štátnemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, na ktorého sa vzťahuje ustanovenie § 83 ods. 4, a vedúcemu ostatného ústredného orgánu štátnej správy patrí v roku 2013 funkčný plat vo výške platu poslanca národnej rady zníženého o 5%.