§ 140a Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013

§ 140a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013
Príplatok za štátnu službu k dôchodku sa od 1. januára 2013 do 31. decembra 2017 zvyšuje o ustanovené percento zvýšenia úrazovej renty. Od 1. januára 2013 do 31. decembra 2017 sa ustanovenie § 139 druhej vety neuplatní.