§ 101a Náhrada za sťažené životné podmienky

§ 101a
Náhrada za sťažené životné podmienky
(1) Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný podľa § 40 v štáte so sťaženými životnými podmienkami, patrí mesačne náhrada až do výšky 20% z platovej tarify 1. platovej triedy podľa podľa osobitného predpisu 59a) vynásobenej platovým koeficientom podľa § 103. Náhrada za sťažené životné podmienky sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.
(2) Sťažené životné podmienky sú

a) úroveň zdravotnej starostlivosti,
b) klimatické podmienky,
c) stupeň izolácie,
d) dostupnosť základných potravín,
e) ostatné miestne podmienky.
(3) Náhrada podľa odseku 1 patrí štátnemu zamestnancovi odo dňa dočasného vyslania podľa § 40 do štátu so sťaženými životnými podmienkami v sume zodpovedajúcej času vykonávania štátnej služby.
(4) Náhrada podľa odseku 1 sa kráti

a) za poskytnuté služobné voľno, počas ktorého štátnemu zamestnancovi nepatrí zahraničný funkčný plat; to neplatí, ak si štátny zamestnanec so súhlasom služobného úradu poskytnuté služobné voľno odpracuje,
b) ak štátny zamestnanec neodpracuje týždenný služobný čas v služobnom úrade,
c) ak štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu v kratšom týždennom služobnom čase ako je ustanovený týždenný služobný čas v služobnom úrade.
(5) Suma náhrady podľa odsekov 3 a 4 sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.
(6) Podrobnosti o sťažených životných podmienkach podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zahraničných vecí.
(7) Zoznam štátov so sťaženými životnými podmienkami podľa odseku 6 ustanoví ministerstvo zahraničných vecí opatrením, ktoré sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

59a) Príloha č. 2 k zákonu č. 151/2010 Z.z. v znení zákona č. 325/2014 Z.z.