§ 879t DVADSIATA DRUHÁ HLAVA PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. JANUÁRA 2016

DVADSIATA DRUHÁ HLAVA
PRECHODNÉ USTANOVENIA K ÚPRAVÁM ÚČINNÝM OD 1. JANUÁRA 2016
§ 879t
Ustanovenia tohto zákona sa použijú na poistnú zmluvu uzavretú po 31. decembri 2015.