§ 879b Siedma hlava Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. júna 1997

Siedma hlava
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 20. júna 1997
§ 879b
Začaté konanie o privolenie súdu k výpovedi z nájmu bytu do nadobudnutia účinnosti tohto zákona dokončí súd podľa doterajších predpisov. Na zabezpečenie bytovej náhrady sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.