XXVII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. f): poskytovanie služieb monitorovania ionizujúceho žiarenia na pracovisku

XXVII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. f):
poskytovanie služieb monitorovania ionizujúceho žiarenia na pracovisku alebo v jeho okolí na účely hodnotenia ožiarenia osôb

a) opis pracoviska, prístrojového a personálneho vybavenia,
b) prevádzkové predpisy, program zabezpečenia kvality,
c) zoznam meradiel a doklady o metrologickom overení,
d) zásady pre programy monitorovania,
e) metodiky monitorovania a hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt,
f) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vykonávajúcich meranie,