XXVI. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. e): vydávanie sprievodných listov otvorených rádioaktívnych žiaričov a osvedčení uzavretých

XXVI. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. e):
vydávanie sprievodných listov otvorených rádioaktívnych žiaričov a osvedčení uzavretých rádioaktívnych žiaričov

a) prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,
b) doklady o metrologickom overení meradiel,
c) metodiky identifikácie rádioaktívnych žiaričov, merania a hodnotenia rádioaktívnych žiaričov,