XXV. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. d): určovanie obsahu rádionuklidov v stavebných výrobkoch, vo vode, v zložkách

XXV. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. d):
určovanie obsahu rádionuklidov v stavebných výrobkoch, vo vode, v zložkách životného prostredia, v potravinovom reťazci a v iných materiáloch a predmetoch na účely hodnotenia ožiarenia osôb a regulácie spotreby potravín

a) prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,
b) doklady o metrologickom overení meradiel,
c) zoznam používaných etalónov a žiaričov a spôsob ich skladovania,
d) postupy a metodiky odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia vzoriek,
e) vzor záznamu z miesta merania,
f) vzory protokolu o meraní,
g) spôsob evidencie vzoriek a dokumentácie o vykonanej činnosti,