XXIX. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 5: na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa

XXIX. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 5:
na uvoľňovanie rádioaktívnych látok a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré vznikli alebo sa používali pri činnostiach vedúcich k ožiareniu vykonávaných na základe povolenia podľa odsekov 2, 3 a 7, spod administratívnej kontroly
A. vypúšťanie rádioaktívnych látok do ovzdušia, povrchovej vody alebo kanalizácie

a) odôvodnenie vypúšťania rádioaktívnych látok do životného prostredia,
b) opis technologických systémov súvisiacich s vypúšťaním rádioaktívnych látok, systémy na ich čistenie a zhromažďovanie,
c) spôsob a podmienky vypúšťania rádioaktívnych látok do životného prostredia,
d) návrh limitov a referenčných úrovní pre vypúšťanie rádioaktívnych látok a ich odôvodnenie,
e) plán monitorovania rádioaktívnych látok vypúšťaných do životného prostredia,
f) program na modelové hodnotenie vplyvu výpustí na záťaž obyvateľov v okolí,
g) systém evidencie údajov o vypustených rádioaktívnych látkach,
h) zhodnotenie množstva, druhu, formy, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívnych látok vypúšťaných do životného prostredia,
i) zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri predpokladaných výpustiach,
j) zhodnotenie ožiarenia kritickej skupiny obyvateľstva pri výpustiach na úrovni navrhovaných limitov, systémy monitorovania,
k) zhodnotenie možností vzniku mimoriadnych situácií pri vypúšťaní rádioaktívnych látok a zhodnotenie ich následkov,
l) doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov,
B. uvoľňovanie rádioaktívne kontaminovaných materiálov z pracovísk, na ktorých sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu, spod inštitucionálnej kontroly

a) odôvodnenie uvoľňovania rádioaktívne kontaminovaných materiálov spod inštitucionálnej kontroly,
b) opis technologických systémov súvisiacich s triedením a spracovaním rádioaktívne kontaminovaných materiálov pred ich uvoľnením spod inštitucionálnej kontroly,
c) spôsob a podmienky uvádzania rádioaktívne kontaminovaných materiálov do životného prostredia,
d) návrh limitných hodnôt aktivity a referenčných úrovní pre rádioaktívne kontaminované materiály uvoľňované spod inštitucionálnej kontroly a ich odôvodnenie, systémy monitorovania a plán monitorovania rádioaktívne kontaminovaných materiálov uvoľňovaných spod inštitucionálnej kontroly a doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov,
e) systém evidencie údajov o materiáloch uvoľnených spod inštitucionálnej kontroly a vzory dokumentov,
f) zhodnotenie množstva, druhu, formy, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívne kontaminovaných materiálov uvoľňovaných spod inštitucionálnej kontroly,
g) zhodnotenie vplyvu uvoľňovania rádioaktívne kontaminovaných materiálov spod inštitucionálnej kontroly na záťaž obyvateľov, ak sú aktivity uvoľňovaných materiálov vyššie ako stanovené uvoľňovacie úrovne,
h) zhodnotenie možností vzniku mimoriadnych situácií pri uvoľňovaní rádioaktívne kontaminovaných materiálov spod inštitucionálnej kontroly a zhodnotenie ich následkov,
i) doklady o metrologickom overení monitorovacích systémov.