XXIV. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. c): určovanie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného

XXIV. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. c):
určovanie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a objemovej aktivity radónu v ovzduší stavieb

a) prístrojové a personálne vybavenie pracoviska,
b) doklady o metrologickom overení meradiel,
c) zoznam používaných etalónov a žiaričov a spôsob ich skladovania,
d) postupy a metodiky odberu, spracovania, merania a vyhodnotenia vzoriek,
e) vzor záznamu z miesta merania,
f) vzory protokolu o meraní,
g) spôsob evidencie vzoriek a dokumentácie o vykonanej činnosti,