XXIII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. b): poskytovanie služieb osobnej dozimetrie a) opis pracoviska, prístrojového a personálneho

XXIII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. b):
poskytovanie služieb osobnej dozimetrie

a) opis pracoviska, prístrojového a personálneho vybavenia pracoviska,
b) prevádzkové predpisy, program zabezpečenia kvality,
c) programy monitorovania, spôsob hodnotenia a interpretácie nameraných hodnôt,
d) opis používaných metodických postupov,
e) zoznam meradiel a doklady o metrologickom overení,
f) systém evidencie a archivovania dát,
g) postupy a metodiky hodnotenia individuálneho ožiarenia,
h) program skúšok osobných dozimetrov a výsledky skúšok,
i) systém zasielania a oznamovania výsledkov osobného monitorovania,
j) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia vykonávajúcich meranie,