XXII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. a): vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia a) špecifikácia vykonávaných

XXII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 4 písm. a):
vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia

a) špecifikácia vykonávaných skúšok,
b) doklady o metrologickom overení meradiel, v prípade potreby aj zdrojov ionizujúceho žiarenia,
c) zoznam používaných zdrojov ionizujúceho žiarenia, spôsob ich skladovania, kópie sprievodných listov a certifikátov,
d) návrh protokolu o interpretácii výsledkov,
e) spôsob evidencie dokumentácie o vykonanej činnosti,