XXI. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. g): na odber a na používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na pracoviskách kategórie I.

XXI. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. g):
na odber a na používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na pracoviskách kategórie I. a II.

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia,
c) opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavenie pracovných miest, charakteristika okolia pracoviska,
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a s rádioaktívnymi odpadmi,
i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
k) spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
m) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s nimi,
n) zhodnotenie vplyvu na životné prostredie, množstva, druhu, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia, návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia a ich odôvodnenie,
o) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,