XX. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. f): na odber, skladovanie a používanie uzavretých rádioaktívnych žiaričov, ak

XX. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. f):
na odber, skladovanie a používanie uzavretých rádioaktívnych žiaričov, ak tento zákon neustanovuje inak

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia a ich príslušenstva,
c) opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavenie pracovných miest, charakteristika okolia pracoviska,
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
k) spôsob zabezpečenia zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l) spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov,
m) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
n) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
o) doklady o vykonaných skúškach zdrojov,