XVIII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. d): na prepravu rádioaktívnych žiaričov, na ktorých používanie vydáva povolenie regionálny

XVIII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. d):
na prepravu rádioaktívnych žiaričov, na ktorých používanie vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) odôvodnenie prepravy,
b) prepravný poriadok zahŕňajúci špecifikáciu druhu prepravy a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave vrátane trasy prepravy, pokiaľ je známa,
c) opis technického vybavenia na zabezpečenie prepravy vrátane nakladania a vykladania zásielky,
d) hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu prepravy a trasy prepravy,
e) havarijný plán na prepravu,
f) doklady o obalovom súbore,
g) doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku,
h) doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku,