XVII. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) piateho bodu: návrhy na dodávanie pitnej vody pri prekročení smernej hodnoty

XVII. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) piateho bodu:
návrhy na dodávanie pitnej vody pri prekročení smernej hodnoty

a) zdôvodnenie používania vody, ktorej aktivita presahuje smernú hodnotu
b) výsledky analýz obsahu rádionuklidov vo vode
c) opis technologických postupov prípravy úpravy vody
d) údaje o množstve vyprodukovanej vody a jej distribúcii.