XVII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. c): na odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na priemyslové

XVII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. c):
na odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na priemyslové indikačné zariadenia, na karotážne práce a na nedeštruktívnu röntgenovú alebo gama defektoskopiu vrátane urýchľovačov častíc na nedeštruktívnu kontrolu materiálov, pri prevádzke ktorých vzniká žiarenie s energiou od 1 MeV do 20 MeV

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
c) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
d) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
k) doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia,
l) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
m) spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
n) spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov,
o) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,