XVI. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) štvrtého bodu: návrhy na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce

XVI. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) štvrtého bodu:
návrhy na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi alebo so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky, na ktoré vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) doklad o odstránení alebo odovzdaní zdrojov ionizujúceho žiarenia
b) doklad o odstránení rádioaktívnej kontaminácie, rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov
c) protokol o výsledkoch monitorovania rádioaktivity na pracovisku po odstránení zdrojov ionizujúceho žiarenia a inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov