XVI. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. b): používanie mikroštrukturálnych röntgenových zariadení, laboratórnych a meracích prístrojov

XVI. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. b):
používanie mikroštrukturálnych röntgenových zariadení, laboratórnych a meracích prístrojov a zariadení, technických röntgenových zariadení na kontrolu kvality výrobkov skonštruovaných tak, že na ktoromkoľvek voľne prístupnom mieste vo vzdialenosti 0,1 m od povrchu zariadenia príkon dávkového ekvivalentu je väčší ako 10 mikroSv/hod.

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
c) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
d) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
k) doklady o vykonaných skúškach zdrojov,