XV. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. a): na odber a skladovanie rádioaktívnych žiaričov a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia

XV. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. a):
na odber a skladovanie rádioaktívnych žiaričov a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení a vo veterinárnej praxi, vrátane urýchľovačov elektrónov s energiou od 1 MeV do 25 MeV, ak tento zákon neustanovuje inak

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
c) monitorovací plán,
d) havarijný plán,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia určené úradom,
g) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
h) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j) spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
k) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, osôb vystavených lekárskemu ožiareniu a obyvateľov v okolí pracoviska,
l) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
m) zhodnotenie rizika pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobami s vnútorne inkorporovanými rádionuklidmi a návrh ich poučenia,
n) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
o) doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia,