XIX. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. e): na vykonávanie činnosti na pracoviskách so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením

XIX. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 3 písm. e):
na vykonávanie činnosti na pracoviskách so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením v prípade, že aj po vykonaní opatrení na obmedzenie ožiarenia sú naďalej prekročené smerné hodnoty na vykonanie opatrení

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu na pracoviskách so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením,
b) charakteristiky pracoviska, radiačného rizika, zhodnotenie radiačnej situácie na pracovisku a prijatých opatrení na zníženie záťaže pracovníkov,
c) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
d) monitorovací plán pracoviska,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu v prostredí so zvýšeným prírodným ionizujúcim žiarením,
g) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
h) počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
i) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s nimi,
j) zhodnotenie vplyvu na životné prostredie,
k) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,