XIV. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) druhého bodu: návrhy na skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok pri činnostiach vedúcich

XIV. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) druhého bodu:
návrhy na skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) zdôvodnenie, opis a program skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnych látok, kritériá úspešnosti
b) program nakladania s rádioaktívnymi médiami a odpadmi a spôsob ich likvidácie
c) zhodnotenie radiačnej situácie a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri aktívnej skúške
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany