XIII. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) prvého bodu: A. návrhy na výstavbu pracovísk, na ktorých sa budú vykonávať

XIII. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) prvého bodu:
A. návrhy na výstavbu pracovísk, na ktorých sa budú vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu vrátane charakteristík potrebných na posúdenie zabezpečenia radiačnej ochrany personálu a obyvateľov
b) predbežný program zabezpečovania radiačnej ochrany počas prevádzky
B. návrhy na zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby pracovísk, na ktorých sa budú vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) odôvodnenie a opis rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny
b) zhodnotenie vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na radiačnú ochranu a bezpečnosť po realizácii zmeny
c) harmonogram prác
d) plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie alebo realizácie zmeny