XIII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. m): na lekárske ožiarenie pri biomedicínskych, diagnostických alebo terapeutických výskumných

XIII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. m):
na lekárske ožiarenie pri biomedicínskych, diagnostických alebo terapeutických výskumných programoch

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
c) monitorovací plán,
d) havarijný plán,
e) zhodnotenie počtu ožiarených osôb a ich predpokladaných dávok,
f) zoznam pracovísk, na ktorých sa bude činnosť vykonávať,
g) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
h) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia, príslušenstva, parametre a opis ich činnosti,
i) predpokladaný počet pracovníkov vykonávajúcich výskumný program a zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov, prípadne obyvateľov v okolí pracoviska,
j) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
k) zhodnotenie rizika pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobami s vnútorne inkorporovanými rádionuklidmi a návrh ich poučenia,
l) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
m) doklady o vykonaných skúškach zdrojov ionizujúceho žiarenia,