XII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. l): na nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu

XII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. l):
na nakladanie s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu a nepoužívanými žiaričmi

a) špecifikácia všeobecných charakteristík rádioaktívnych odpadov a rádioaktívnych žiaričov, s ktorými sa bude nakladať,
b) opis zariadení a technológií, ktoré sa budú používať pri nakladaní s opustenými žiaričmi, rádioaktívnymi odpadmi neznámeho pôvodu a nepoužívanými žiaričmi,
c) opis pracoviska, charakteristiky jeho okolia, informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
d) charakteristiky formy, do ktorej budú spracované alebo upravené,
e) spôsob a zabezpečenie skladovania alebo uloženia opustených žiaričov, rádioaktívnych odpadov neznámeho pôvodu a nepoužívaných žiaričov,
f) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
g) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
h) prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a rádioaktívnymi žiaričmi,
i) monitorovací plán,
j) havarijný plán,
k) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
l) zhodnotenie predpokladaného množstva rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,
m) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, opis,