XI. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) jedenásteho bodu: návrhy na typy prepravných zariadení na prepravu rádioaktívnych žiaričov

XI. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) jedenásteho bodu:
návrhy na typy prepravných zariadení na prepravu rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívne kontaminovaných zariadení

a) jednoznačná identifikácia prepravného zariadenia
b) podrobný opis predpokladaného rádioaktívneho obsahu, fyzikálna a chemická forma a povaha žiarenia
c) podrobné konštrukčné údaje vrátane kompletných technických výkresov, zoznamu materiálov a výrobných postupov, ktoré sa použijú
d) protokoly o vykonaných skúškach a ich výsledkoch, výsledky výpočtov alebo iné dôkazy, že typ prepravného zariadenia spĺňa zodpovedajúce požiadavky uvedené v osobitnom predpise 1)
e) navrhované prevádzkové inštrukcie a pokyny na používanie a údržbu prepravného zariadenia
f) opatrenia potrebné na zabezpečenie rozptylu tepla zo zásielky pre uvažované spôsoby prepravy a typy dopravného prostriedku alebo prepravného kontajnera, ak bude prepravovaný rádioaktívny materiál vyvíjať teplo
g) odhad dávkových príkonov na povrchu zariadenia s prepravovaným obsahom
h) program zabezpečovania kvality

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.