XI. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. k): A. na nakladanie s rádioaktívnymi rezíduami a) opis činnosti a odôvodnenie a optimalizácia nakladania

XI. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. k):
A. na nakladanie s rádioaktívnymi rezíduami

a) opis činnosti a odôvodnenie a optimalizácia nakladania s rádioaktívnymi rezíduami,
b) špecifikácia rádioaktívnych rezíduí,
c) opis činnosti a pracoviska,
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e) monitorovací plán,
f) havarijný plán,
g) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu s rádioaktívnymi rezíduami,
h) zhodnotenie prínosu činnosti a radiačnej záťaže pri nakladaní s rádioaktívnymi rezíduami,
i) zhodnotenia množstva vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob ich likvidácie,
j) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
B. na nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom

a) opis a odôvodnenie činnosti,
b) špecifikácia rádioaktívnych odpadov alebo vyhoretého jadrového paliva, údaje o pôvode, druhu, množstve, rádionuklidovom zložení a aktivite rádioaktívnych odpadov,
c) opis zariadení a technológií,
d) opis pracoviska, technologických zariadení a charakteristiky jeho okolia, informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
g) prevádzkový predpis na bezpečné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom,
h) monitorovací plán,
i) havarijný plán,
j) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
k) spôsob zabezpečenia rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
m) zhodnotenie predpokladaného množstva rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,
n) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, opis,