X. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. j): na prepravu rádioaktívnych žiaričov, ak tento zákon neustanovuje inak, na prepravu

X. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. j):
na prepravu rádioaktívnych žiaričov, ak tento zákon neustanovuje inak, na prepravu rádioaktívnych odpadov, vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívne kontaminovaných predmetov, ktoré pre ich aktivitu nemožno uvoľniť spod administratívnej kontroly

a) odôvodnenie prepravy,
b) prepravný poriadok zahŕňajúci špecifikáciu druhu prepravy a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri preprave vrátane trasy prepravy, pokiaľ je známa,
c) opis technického vybavenia na zabezpečenie prepravy vrátane nakladania a vykladania zásielky,
d) hodnotenie rizík vyplývajúcich z charakteru prepravovaných rádioaktívnych látok, spôsobu prepravy a trasy prepravy,
e) havarijný plán na prepravu,
f) doklady o obalovom súbore,
g) doklad o technickej spôsobilosti dopravného prostriedku,
h) doklad o spôsobilosti obsluhy dopravného prostriedku,