VIII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. h): na zber, skladovanie a úpravu rádioaktívnych žiaričov vrátane ionizačných

VIII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. h):
na zber, skladovanie a úpravu rádioaktívnych žiaričov vrátane ionizačných hlásičov požiaru na účely ich likvidácie

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
c) monitorovací plán pracoviska,
d) havarijný plán pracoviska,
e) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
f) prevádzkové predpisy pre zber a likvidáciu rádioaktívnych žiaričov,
g) špecifikácia zdrojov ionizujúceho žiarenia,
h) opis pracoviska a jeho okolia (plány a náčrtky) doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavení pracovných miest, okolitých miestnostiach a ich určení a personálnom obsadení,
i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j) spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
k) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
l) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov a spôsob nakladania s nimi,
m) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,