VII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. g): na vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia a)

VII. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. g):
na vykonávanie inštalácie, údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia

a) opis činnosti,
b) pokyny na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
c) spôsob monitorovania pracovníkov,
d) predpokladaný počet pracovníkov a zhodnotenie ich predpokladanej radiačnej záťaže,
e) doklad o technickej spôsobilosti pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (napr. doklad o školení pre daný druh alebo typ zdroja ionizujúceho žiarenia, zariadenia alebo prístroja) vykonávajúcich inštaláciu, údržbu a opravy zdrojov ionizujúceho žiarenia,
f) doklady o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce,