VI. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) šiesteho bodu: A. návrhy na skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych

VI. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) šiesteho bodu:
A. návrhy na skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok

a) zdôvodnenie, opis a program skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnych látok, kritériá úspešnosti
b) program nakladania s rádioaktívnymi médiami a odpadmi a spôsob ich likvidácie
c) zhodnotenie radiačnej situácie a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri aktívnej skúške
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany
B. návrhy na výstavbu pracovísk, na ktorých sa majú vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva

a) projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu vrátane charakteristík potrebných na posúdenie zabezpečenia radiačnej ochrany personálu a obyvateľov
b) predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi
c) predbežný havarijný plán
d) predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky
e) návrh na určenie územia osobitného režimu
f) predbežný program zabezpečovania radiačnej ochrany počas prevádzky
g) program zabezpečenia kvality počas výstavby
C. návrhy na zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby alebo prevádzky pracovísk, na ktorých sa majú vykonávať alebo sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu, na prevádzku ktorých vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva

a) odôvodnenie a opis stavebnej alebo technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny
b) zhodnotenie vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na radiačnú ochranu a bezpečnosť po realizácii zmeny
c) harmonogram prác
d) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov počas realizácie rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie
e) plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie alebo realizácie zmeny
f) vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej rekonštrukcii alebo stavebnej a technologickej zmeny vrátane kritérií úspešnosti