VI. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. f): na prevádzku urýchľovačov častíc, pri prevádzke ktorých vzniká žiarenie s

VI. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. f):
na prevádzku urýchľovačov častíc, pri prevádzke ktorých vzniká žiarenie s energiou väčšou ako 1 MeV, ktoré sa používajú na výrobu rádionuklidov alebo vedeckovýskumné alebo iné technické účely

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) technická špecifikácia urýchľovača jeho príslušenstva a súvisiacich technologických zariadení, parametre a opis ich činnosti,
c) opis pracoviska a jeho okolia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach a vybavení pracovných miest,
d) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
e) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
f) limity a podmienky bezpečnej prevádzky dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
g) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
h) monitorovací plán pracoviska,
i) havarijný plán pracoviska,
j) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
k) spôsob zabezpečenia bezpečnosti zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l) systém odbornej prípravy zamestnancov,
m) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
n) zhodnotenie predpokladaného druhu, množstva a aktivity rádionuklidov uvádzaných do životného prostredia, návrhy limitov rádioaktívnych výpustí,
o) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s nimi,
p) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
q) doklady o vykonaných skúškach zariadenia a jeho častí,