V. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. e): A. na ober, skladovanie a používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na

V. žiadosť o povolenie podľa § 45 ods. 2 písm. e):
A. na ober, skladovanie a používanie otvorených rádioaktívnych žiaričov na pracoviskách kategórie III.

a) opis a odôvodnenie činnosti vedúcej k ožiareniu,
b) špecifikácia otvorených rádioaktívnych žiaričov, údaje o aktivitách spracovávaných na jednotlivých pracovných miestach,
c) opis pracoviska, parametre a opis činnosti technologického zariadenia doplnený o informácie o tienení a ochranných zariadeniach, prostriedkoch a pomôckach, vybavenie pracovných miest, charakteristika okolia pracoviska,
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
e) monitorovací plán pracoviska,
f) havarijný plán pracoviska,
g) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
h) prevádzkové predpisy na bezpečnú prácu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi a s rádioaktívnymi odpadmi,
i) preukázanie optimalizácie radiačnej ochrany na pracovisku,
j) spôsob skladovania rádioaktívnych žiaričov,
k) spôsob zabezpečenia zdrojov žiarenia proti odcudzeniu, zneužitiu alebo ich strate,
l) spôsob zabezpečenia likvidácie nepoužívaných rádioaktívnych žiaričov a inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov,
m) zhodnotenie množstva a charakteristiky vyprodukovaných rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov, spôsob ich skladovania a nakladania s nimi,
n) zhodnotenie množstva, druhu, formy základných vlastností, nuklidového zloženia a aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia, návrh limitov na vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia a ich odôvodnenie,
o) zhodnotenie predpokladanej radiačnej záťaže pracovníkov,
p) doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov riadiacich práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
q) doklady o vykonaných skúškach zdrojov,
B. na odber, skladovanie a manipuláciu s čerstvým jadrovým palivom

a) opis činností, opis pracoviska a technologických zariadení na skladovanie a manipulovanie s čerstvým jadrovým palivom,
b) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany,
c) monitorovací plán,
d) návrh na vymedzenie sledovaného pásma, kontrolovaného pásma a pásma s obmedzeným prístupom,
e) zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov,
f) zhodnotenie množstva a aktivity rádioaktívnych látok uvádzaných do životného prostredia,
g) dokumenty o skončení stavebných a montážnych prác na pracovisku,
h) dokumenty o odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov,