PRÍL.9 ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

PRÍL.9
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (Ú.v. EÚ L 64, 4.3.2006).
2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci (siedma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods.1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú.v. ES L 262, 17.10.2000).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods.1 smernice 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú.v. EÚ L 229, 29.6.2004).
4. Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú.v. ES L 142, 16.6.2000) v znení smernice Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006 (Ú.v. EÚ L 38, 9.2.2006).
5. Smernica Komisie 91/322/EHS z 29. mája 1991 o stanovovaní indikačných limitných hodnôt implementáciou smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi pri práci (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú.v. ES L 177, 5.7.1991) v znení smernice Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006 (Ú.v. EÚ L 38, 9.2.2006).
6. Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES (Ú.v. EÚ L 38, 9.2.2006).
7. Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú.v. ES L 131, 5.5.1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú.v. EÚ L 165, 27.6.2007).
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) (sedemnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú.v. EÚ L 42, 15.2.2003) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú.v. EÚ L 165, 27.6.2007) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú.v. EÚ L 311, 21.11.2008).
9. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (šestnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú.v. ES L 177, 6.7.2002) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú.v. EÚ L 165, 27.6.2007) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú.v. EÚ L 311, 21.11.2008).
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) (19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú.v. EÚ L 114, 27.4.2006) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú.v. EÚ L 165, 27.6.2007) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú.v. EÚ L 311, 21.11.2008).
11. Smernica Rady 90/269/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta (štvrtá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods.1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú.v. ES L 156, 21.6.1990) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú.v. EÚ L 165, 27.6.2007).
12. Smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov, a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov, vrátane činností sprostredkovateľov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú.v. ES L 307, 18.11.1974).
13. Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/ zv. 1; Ú.v. ES L 183, 29.6.1989) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 1/ zv. 4; Ú.v. EÚ L 284, 31.10.2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú.v. EÚ L 165, 27.6.2007) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú.v. EÚ L 311, 21.11.2008).
14. Smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu (Ú.v. EÚ L 296, 7.11.2013).
15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 13/zv. 29; Ú.v. ES L 183, 12.7.2002) v znení smernice Komisie 2006/37/ES z 30. marca 2006 (Ú.v. EÚ L 94, 1.4.2006), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú.v. EÚ L 311, 21.11.2008), nariadenia Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009 (Ú.v. EÚ L 314, 1.12.2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1161/2011 zo 14. novembra 2011 (Ú.v. EÚ L 296, 15.11.2011), nariadenia Komisie (EÚ) č. 119/2014 zo 7. februára 2014 (Ú.v. EÚ L 39, 8.2.2014) a nariadenia Komisie (EÚ) 2015/414 z 12. marca 2015 (Ú.v. EÚ L 68, 13.3.2015).
16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (20. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) a o zrušení smernice 2004/40/ES (Ú.v. EÚ L 179, 29.6.2013).
17. Smernica Rady 2013/59/ Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom a 2003/122/Euratom (Ú.v. EÚ L 13, 17.1.2014).
18. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 2009 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (kodifikované znenie) (Ú.v. EÚ L 330, 16.12.2009) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/1243 z 20. júna 2019 (Ú.v. EÚ L 198, 25.7.2019).
19. Smernica Rady 2006/117/ Euratom z 20. novembra 2006 o dozore a kontrole pri preprave rádioaktívneho odpadu a vyhoretého jadrového paliva (Ú.v. EÚ L 337, 5.12.2006).
20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (prepracované znenie) (Ú.v. EÚ L435, 23.12.2020).