PRÍL.9 ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE 1. Smernica Rady 90/641/Euratom zo 4. decembra 1990 o prevádzkovej

PRÍL.9
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 90/641/Euratom zo 4. decembra 1990 o prevádzkovej ochrane externých pracovníkov vystavených riziku pôsobenia ionizujúceho žiarenia počas ich činnosti v kontrolovaných pásmach (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú.v. ES L 349, 13.12.1990).
2. Smernica Rady 92/3/Euratom z 3. februára 1992 o dohľade a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu medzi členskými štátmi a do a von zo Spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 2; Ú.v. ES L 35, 12.2.1992).
3. Smernica Rady 89/618/Euratom z 27. novembra 1989 o informovaní verejnosti o opatreniach na ochranu zdravia, ktoré sa majú uplatniť, a o krokoch, ktoré sa majú vykonať v prípade rádiologickej havarijnej situácie (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 1; Ú.v. ES L 357, 7.12.1989).
4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/7/ES z 15. februára 2006 o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS (Ú.v. EÚ L 64, 4.3.2006).
5. Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 4; Ú.v. ES L 330, 5.12.1998) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 1/zv. 4; Ú.v. EÚ L 284, 31.10.2003).
6. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/54/ES z 18. septembra 2000 o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s vystavením biologickým faktorom pri práci (siedma samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú.v. ES L 262, 17.10.2000).
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES z 29. apríla 2004 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (šiesta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (kodifikované znenie) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú.v. EÚ L 229, 29.6.2004).
8. Smernica Komisie 2000/39/ES z 8. júna 2000, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na vykonanie smernice Rady 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú.v. ES L 142, 16.6.2000) v znení smernice Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006 (Ú.v. EÚ L 38, 9.2.2006).
9. Smernica Komisie 91/322/EHS z 29. mája 1991 o stanovovaní indikačných limitných hodnôt implementáciou smernice Rady 80/1107/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami spôsobenými ohrozením chemickými, fyzikálnymi a biologickými faktormi pri práci (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú.v. ES L 177, 5.7.1991) v znení smernice Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006 (Ú.v. EÚ L 38, 9.2.2006).
10. Smernica Komisie 2006/15/ES zo 7. februára 2006, ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci na implementáciu smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 91/322/EHS a 2000/39/ES (Ú.v. EÚ L 38, 9.2.2006).
11. Smernica Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci (štrnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú.v. ES L 131, 5.5.1998).
12. Smernica Rady 83/477/EHS z 19. septembra 1983 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (druhá samostatná smernica v zmysle článku 8 smernice 80/1107/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú.v. ES L 263, 24.9.1983) v znení smernice Rady 91/382/EHS z 25. júna 1991 (Ú.v. ES L 206, 29.7.1991), smernice Rady 98/24/ES zo 7. apríla 1998 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 3; Ú.v. ES L 131, 5.5.1998) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/18/ES z 27. marca 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú.v. EÚ L 97, 15.4.2003).
13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/18/ES z 27. marca 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 83/477/EHS o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú.v. EÚ L 97, 15.4.2003).
14. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/40/ES z 29. apríla 2004 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (18. individuálna smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú.v. EÚ L 184, 24.5.2004).
15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/10/ES zo 6. februára 2003 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách, pokiaľ ide o vystavenie pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (hluk) (sedemnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú.v. EÚ L 42, 15.2.2003).
16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/44/ES z 25. júna 2002 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) (šestnásta samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú.v. ES L 177, 6.7.2002).
17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/25/ES z 5. apríla 2006 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych faktorov (umelé optické žiarenie) (19. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú.v. EÚ L 114, 27.4.2006).
18. Smernica Rady 90/269/EHS z 29. mája 1990 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri ručnej manipulácii s bremenami, pri ktorej pracovníkom hrozí riziko najmä poškodenia chrbta (štvrtá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú.v. ES L 156, 21.6.1990).
19. Smernica Rady 74/556/EHS zo 4. júna 1974, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prechodných opatreniach týkajúcich sa činností, ktoré súvisia s obchodovaním a distribúciou toxických výrobkov, a činností, ktoré zahŕňajú odborné využitie takýchto výrobkov, vrátane činností sprostredkovateľov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 1; Ú.v. ES L 307, 18.11.1974).
20. Smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kozmetických výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 3; Ú.v. ES L 262, 27.9.1976) v znení smernice Rady 79/661/EHS z 24. júla 1979 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 5; Ú.v. ES L 192, 31.7.1979), smernice Komisie 82/147/EHS z 11. februára 1982 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú.v. ES L 63, 6.3.1982), smernice Rady 82/368/EHS zo 17. mája 1982 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 6; Ú.v. ES L 167, 15.6.1982), druhej smernice Komisie 83/191/EHS z 30. marca 1983 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 7; Ú.v. ES L 109, 26.4.1983), tretej smernice Komisie 83/341/EHS z 29. júna 1983 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 7; Ú.v. ES L 188, 13.7.1983), štvrtej smernice Komisie 83/496/EHS z 22. septembra 1983 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 7; Ú.v. ES L 275, 8.10.1983), smernice Rady 83/574/EHS z 26. októbra 1983 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 7; Ú.v. ES L 332, 28.11.1983), piatej smernice Komisie 84/415/EHS z 18. júla 1984 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 7; Ú.v. ES L 228, 25.8.1984), šiestej smernice Komisie 85/391/EHS zo 16. júla 1985 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 8; Ú.v. ES L 224, 22.8.1985), siedmej smernice Komisie 86/179/EHS z 28. februára 1986 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 8; Ú.v. ES L 138, 24.5.1986), ôsmej smernice Komisie 86/199/EHS z 26. marca 1986 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 8; Ú.v. ES L 149, 3.6.1986), deviatej smernice Komisie 87/137/EHS z 2. februára 1987 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 8; Ú.v. ES L 56, 26.2.1987), desiatej smernice Komisie 88/233/EHS z 2. marca 1988 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 9; Ú.v. ES L 105, 26.4.1988), smernice Rady 88/667/EHS z 21. decembra 1988 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 9; Ú.v. ES L 382, 31.12.1988), jedenástej smernice Komisie 89/174/EHS z 21. februára 1989 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 9; Ú.v. ES L 64, 8.3.1989), smernice Rady 89/679/EHS z 21. decembra 1989 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú.v. ES L 398, 30.12.1989), dvanástej smernice Komisie 90/121/EHS z 20. februára 1990 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú.v. ES L 71, 17.3.1990), trinástej smernice Komisie 91/184/EHS z 12. marca 1991 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 10; Ú.v. ES L 91, 12.4.1991), štrnástej smernice Komisie 92/8/EHS z 18. februára 1992 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 11; Ú.v. ES L 70, 17.3.1992), pätnástej smernice Komisie 92/86/EHS z 21. októbra 1992 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 11; Ú.v. ES L 325, 11.11.1992), smernice Rady 93/35/EHS zo 14. júna 1993 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 12; Ú.v. ES L 151, 23.6.1993), šestnástej smernice Komisie 93/47/EHS z 22. júna 1993 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 12; Ú.v. ES L 203, 13.8.1993), sedemnástej smernice Komisie 94/32/ES z 29. júna 1994 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 13; Ú.v. ES L 181, 15.7.1994), osemnástej smernice Komisie 95/34/ES z 10. júla 1995 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 15; Ú.v. ES L 167, 18.7.1995), devätnástej smernice Komisie 96/41/ES z 25. júna 1996 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 17; Ú.v. ES L 198, 8.8.1996), dvadsiatej smernice Komisie 97/1/ES z 10. januára 1997 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 18; Ú.v. ES L 16, 18.1.1997), smernice Komisie 97/18/ES zo 17. apríla l997 (Ú.v. ES L 114, 1.5.1997), dvadsiatej prvej smernice Komisie 97/45/ES zo 14. júla 1997 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 19; Ú.v. ES L 196, 24.7.1997), dvadsiatej druhej smernice Komisie 98/16/ES z 5. marca 1998 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 20; Ú.v. ES L 77, 14.3.1998), dvadsiatej tretej smernice Komisie 98/62/ES z 3. septembra 1998 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 21; Ú.v. ES L 253, 15.9.1998), dvadsiatej štvrtej smernice Komisie 2000/6/ES z 29. februára 2000 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 25; Ú.v. ES L 56, 1.3.2000), dvadsiatej piatej smernice Komisie 2000/11/ES z 10. marca 2000 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 25; Ú.v. ES L 65, 14.3.2000), smernice Komisie 2000/41/ES z 19. júna 2000 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 25, Ú.v. ES L 145, 20.6.2000), dvadsiatej šiestej smernice Komisie 2002/34/ES z 15. apríla 2002 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 29; Ú.v. ES L 102, 18.4.2002), smernice Komisie 2003/1/ES zo 6. januára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú.v. ES L 5, 10.1.2003), smernice Komisie 2003/16/ES z 19. februára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú.v. EÚ L 46, 20.2.2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/15/ES z 27. februára 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú.v. EÚ L 66, 11.3.2003), smernice Komisie 2003/80/ES z 5. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú.v. EÚ L 224, 6.9.2003), smernice Komisie 2003/83/ES z 24. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú.v. EÚ L 238, 25.9.2003), smernice Komisie 2004/87/ES zo 7. septembra 2004 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 31; Ú.v. EÚ L 287, 8.9.2004), smernice Komisie 2004/88/ES zo 7. septembra 2004 (Ú.v. EÚ L 287, 8.9.2004), smernice Komisie 2004/94/ES z 15. septembra 2004 (Ú.v. EÚ L 294, 17.9.2004), smernice Komisie 2004/93/ES z 21. septembra 2004 (Ú.v. EÚ L 300, 25.9.2004), smernice Komisie 2005/9/ES z 28. januára 2005 (Ú.v. EÚ L 27, 29.1.2005), smernice Komisie 2005/42/ES z 20. júna 2005 (Ú.v. EÚ L 158, 21.6.2005), smernice Komisie 2005/52/ES z 9. septembra 2005 (Ú.v. EÚ L 234, 10.9.2005), smernice Komisie 2005/80/ES z 21. novembra 2005 (Ú.v. EÚ L 303, 22.11.2005), smernice Komisie 2006/65/ES z 19. júla 2006 (Ú.v. EÚ L 198, 20.7.2006) a smernice Komisie 2006/78/ES z 29. septembra 2006 (Ú.v. EÚ L 271, 30.9.2006).
21. Smernica Komisie 95/17/ES z 19. júna 1995, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Rady 76/768/EHS, pokiaľ ide o neuvedenie jednej alebo viacerých zložiek v zozname, ktorým sa označujú kozmetické výrobky (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 13/zv. 15; Ú.v. ES L 140, 23.6.1995) v znení smernice Komisie 2006/81/ES z 23. októbra 2006 (Ú.v. EÚ L 362, 20.12.2006).
22. Smernica Rady 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 2; Ú.v. ES L 159, 29.6.1996).
23. Smernica Rady 97/43/Euratom z 30. júna 1997 o ochrane zdravia jednotlivcov pred účinkami ionizujúceho žiarenia na lekárske účely, a ktorou sa zrušuje smernica 84/466/Euratom (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 3; Ú.v. ES L 180, 9.7.1997).
24. Smernica Rady 2003/122/Euratom z 22. decembra 2003 o kontrole zapečatených zdrojov vysoko rádioaktívneho žiarenia a zdrojov zvyškového žiarenia (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 15/zv. 7; Ú.v. EÚ L 346, 31.12.2003).
25. Smernica Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/ zv. 1; Ú.v. ES L 183, 29.6.1989) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 1/ zv. 4; Ú.v. EÚ L 284, 31.10.2003), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/30/ES z 20. júna 2007 (Ú.v. EÚ L 165, 27.6.2007) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú.v. EÚ L 311, 21.11.2008).
26. Smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu (Ú.v. EÚ L 296, 7.11.2013).
27. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 13/zv. 29; Ú.v. ES L183, 12.7.2002) v znení smernice Komisie 2006/37/ES z 30. marca 2006 (Ú.v. EÚ L 94, 1.4.2006), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008 (Ú.v. EÚ L 311, 21.11.2008), nariadenia Komisie (ES) č. 1170/2009 z 30. novembra 2009 (Ú.v. EÚ L 314, 1.12.2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1161/2011 zo 14. novembra 2011 (Ú.v. EÚ L 296, 15.11.2011), nariadenia Komisie (EÚ) č. 119/2014 zo 7. februára 2014 (Ú.v. EÚ L 39, 8.2.2014) a nariadenia Komisie (EÚ) 2015/414 z 12. marca 2015 (Ú.v. EÚ L 68, 13.3.2015).
28. Smernica Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015, ktorou sa menia prílohy II a III smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú.v. EÚ L 260, 7.10.2015).
29. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/35/EÚ z 26. júna 2013 o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách týkajúcich sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel (elektromagnetické polia) (20. samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) a o zrušení smernice 2004/40/ES (Ú.v. EÚ L 179, 29.6.2013).