Příl.5 Zoznam povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov

PRÍL. 5
Zoznam povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenia a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov
Skupina A – Ochorenie a podozrenie na ochorenie hlásené ihneď (telefonicky, faxom, elektronicky, osobne, poslom):

detská obrna, SARS, variola, hemorhagické horúčky, osýpky, vtáčia chrípka, syndrómy neznámej etiológie pre infekčnú etiológiu s pozitívnou epidemiologickou anamnézou
Skupina B – Ochorenie a podozrenie na ochorenie hlásené do 24 hodín:

akútna chabá paréza, botulizmus, brušný týfus a paratýfus (vrátane novozisteného nosičstva), cholera, šigelóza, diftéria, bakteriálnameningitída a encefalitída,mumps, pertussis, rubeola, tetanus, besnota, kontakt a ohrozenie besnotou, hepatitída typu A (VHA), VHB, VHC, VHE, tuberkulóza, škvrnitý týfus, návratná horúčka, mor, legionelóza, akútne hnačkové ochorenia a otravy potravinami (kampylobakterióza, salmonelóza a iné), COVID-19
Skupina C – Ochorenia hlásené do 48 hodín:

nozokomiálne infekcie, svrab, varicela, herpes zoster
Skupina D – Ochorenia hlásené pozitívnym laboratórnym výsledkom:

I. Všetky ochorenia skupín A a B a ďalej
II. Sexuálne prenosné ochorenia:

AIDS, nosičstvo HIV, gonokokové infekcie, infekcie spôsobené chlamýdiami, lymphagranuloma venereum, syfilis, trichomoniáza
III. Nákazy prenosné vodou, potravinami a ochorenia environmentálneho pôvodu:

giardiáza, infekcie spôsobené enterohemoragickými E.coli a enteroinavazívnymi E.coli, kryptosporidióza, leptospiróza, listerióza (vrátane nosičstva), rotavírusové infekcie, salmonelóza, tenióza, toxoplazmóza, trichinelóza, yersinióza
IV. Iné prenosné ochorenia:

Cruetzfeldova-Jacobova choroba (CJCH), CJCH – nový variant
V. Ostatné neuroinfekcie:

vírusové meningitídy a encefalitídy
VI. Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou:

antrax, brucelóza, echinokóza, kliešťová encefalitída, leptospiróza, lymská borelióza, ornitóza, psitakóza, Q-horúčka, tularémia
VII. Závažné importované ochorenia:

malária, žltá zimnica
VIII. Nákazy kože a slizníc:

plynová flegmóna, trachóm