PRÍL.3g Vzory dokladov o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb

PRÍL.3g
Vzory dokladov o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bodu 2 a aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3
A. Vzor dokladu o absolvovaní odbornej prípravy na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bodu 2

                       Evidenčné číslo osvedčenia: 
Názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie:
 
------------------------------------------------------------------------------
 
Číslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu: 
(Uvedie sa v celom rozsahu číslo pridelené akreditovanému vzdelávaciemu
programu.)
 
                  OSVEDČENIE
  o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
 
Meno a priezvisko: 
Dátum a miesto narodenia: 
 
 
Úspešne absolvoval odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní azbestu alebo
materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 1) 
 
   
v čase od .............. do ...............
 
v rozsahu ...... hodín (celkový počet hodín)
s odborným obsahom (vymenovať hlavné odborné témy a ich rozsah):
 
..............................................................................
 
..............................................................................
 
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho
vzdelávania vydané podľa § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
V .................. dňa ............           
 
 
                  Odtlačok pečiatky
                 vzdelávacej inštitúcie 2)
 
 
...........................            ...........................
 Meno, priezvisko a podpis             Meno, priezvisko a podpis
  odborného garanta                 štatutárneho orgánu
                           vzdelávacej inštitúcie 
 
----------------------
 
1) § 41 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. e) bod 2 zákona č. 355/2007 Z.z.
  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 9 nariadenia vládySlovenskej republiky č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred
  rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci. 
 
2) Odtlačok pečiatky s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej
  inštitúcie a identifikačné číslo (štvorčíslie) pridelené vzdelávacej
  inštitúcii pri prvej akreditácii.
B. Vzor dokladu o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na prácu pri
odstraňovaní azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb podľa § 41 ods.
15 a § 63c ods. 3

                         Evidenčné číslo osvedčenia:
 
Názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie:
------------------------------------------------------------------------------
 
Číslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu: 
(Uvedie sa v celom rozsahu číslo pridelené akreditovanému vzdelávaciemu
programu.)
 
 
                  OSVEDČENIE
  o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
 
Meno a priezvisko: 
Dátum a miesto narodenia:
 
Úspešne absolvoval aktualizačnú odbornú prípravu na prácu pri odstraňovaní
azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb 1)
 
 
v čase od ................... do ................... 
 
v rozsahu ......... hodín (celkový počet hodín)
 
s odborným obsahom (vymenovať hlavné odborné témy a ich rozsah):
 
..............................................................................
 
..............................................................................
 
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho
vzdelávania vydané podľa § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
V .................. dňa ............           
 
 
                  Odtlačok pečiatky
                 vzdelávacej inštitúcie 2)
 
 
...........................            ...........................
 Meno, priezvisko a podpis             Meno, priezvisko a podpis
  odborného garanta                 štatutárneho orgánu
                           vzdelávacej inštitúcie 
 
----------------------
 
1) § 41 ods. 15 a § 63c ods. 3 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a
  rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov, § 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky
  č. 253/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s
  expozíciou azbestu pri práci. 
 
2) Odtlačok pečiatky s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej
  inštitúcie a identifikačné číslo (štvorčíslie) pridelené vzdelávacej
  inštitúcii pri prvej akreditácii.