PRÍL.3cb PRÍL.3cb Platí od 6.4.2020

PRÍL.3cb
                ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
  na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky
  závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín
            a pokrmov v čase krízovej situácie 
 
 
Meno a priezvisko: ...........................................................
Dátum a miesto narodenia: ....................................................
Bydlisko: .................................................................... 
Epidemiologicky závažná činnosť, ktorú bude vykonávať ........................ 
 
               čestne vyhlasuje, že 
 
 1. bol/a dostatočne informovaný/á o epidemiologicky závažnej činnosti pri
  výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, ktorú bude
  vykonávať, 
 2. nezatajil/a žiadne prenosné ochorenie, ktoré by znemožňovalo výkon
  epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do
  obehu potravín a pokrmov, 
 3. je zdravotne spôsobilý/á na výkon epidemiologicky závažných činností pri
  výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov, 
 4. bol/a dostatočne poučený/á o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri
  práci, 
 5. v čase trvania krízovej situácie sa nevrátil zo zahraničia. 
 
  Súčasne sa zaväzuje, že pri výkone epidemiologicky závažných činností pri
  výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov bude 
 a) dodržiavať zásady osobnej hygieny a prevádzkovej hygieny na pracovisku, 
 b) uplatňovať pri práci znalosti potrebné k ochrane verejného zdravia v
  rozsahu upravenom v osobitnom predpise, *) 
 c) mať pri sebe toto čestné vyhlásenie a na vyzvanie ho predloží orgánu
  verejného zdravotníctva, prípadne iným kontrolným orgánom, vykonávajúcim
  kontrolu podľa príslušných právnych predpisov. 
 
  V ................. dňa ......... 
 
                            ...................... 
                                podpis 
 
 
*) Príloha č. 1, bod VII. vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej
republiky č. 209/2014 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy,
rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o
zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti,
podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah
osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy v
znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 222/2018 Z.z.