PRÍL.3ca PRÍL.3ca Platí od 6.4.2020

PRÍL.3ca
               ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
  na posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu v čase krízovej situácie 
 
Meno a priezvisko: ...........................................................
Dátum a miesto narodenia: ....................................................
Bydlisko: ....................................................................
Práca, ktorú bude vykonávať .................................................. 
 
               čestne vyhlasuje, že 
 
 1. bol/a dostatočne poučený/á o druhu a spôsobe práce, ktorú bude vykonávať
  (napríklad nočná práca, práca vo výškach, ručná manipulácia s bremenami a
  iné), 
 2. bol/a dostatočne informovaný/á o zdraviu škodlivých faktoroch práce a
  pracovného prostredia, ako aj o zdravotnom riziku, ktoré z práce vyplýva,
  a jeho následkoch na zdravie (napríklad hluk pri práci, používanie
  vibrujúcich nástrojov pri práci, nebezpečné chemické faktory pri práci, 
  lokálna svalová záťaž pri práci, pracovné polohy a iné), 
 3. je schopný/á túto prácu vykonávať, 
 4. nezatajil/a závažné ochorenia, pre ktoré by nemohol/nemohla túto prácu
  vykonávať, 
 5. je zdravotne spôsobilý/á na prácu, ktorú bude vykonávať, 
 6. bol/a dostatočne poučený/á o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri
  práci, 
 7. v čase krízovej situácie sa nevrátil/a zo zahraničia. 
 
  V ................. dňa ......... 
 
                            ...................... 
                                podpis