PRÍL.3c Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu

PRÍL.3c
Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu
A. Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu

(§ 30e ods. 3 a 6 zákona č. 355/2007 Z.z.)
Pracovná zdravotná služba: *)
 
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: *)      Evidenčné číslo posudku:
 
Názov:
Sídlo:
IČO:
 
                 LEKÁRSKY POSUDOK
            o zdravotnej spôsobilosti na prácu
 
Údaje o zamestnávateľovi:
 a) ak ide o právnickú osobu *)
  Obchodné meno: 
  Sídlo: 
  IČO:
 b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa *)
  Meno a priezvisko:
  Miesto podnikania:
  IČO:
 
Údaje o zamestnancovi:
 
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
Osobné číslo: *)
Pracovisko: 
Profesia - pracovné zaradenie - posudzovaná práca:
Faktory práce a pracovného prostredia:
Kategória práce 1) pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia:
Práca podľa osobitných predpisov: *)
 
Záver:
 
 a) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce *) 
 
 b) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením *) 
 
  ..............................................................
  (uviesť pracovné operácie, ktoré nemôže vykonávať alebo zdraviu škodlivé
  faktory práce a pracovného prostredia, ktorým nemôže byť vystavený a 
  časové obmedzenie)
 
 c) Dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*)
 
 
              .....................................................    
               odtlačok pečiatky s uvedením špecializácie lekára
                 a podpis lekára vykonávajúceho lekársku
                 preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci
 
Dátum:
 
*) nehodiace sa prečiarknite.
 
--------------------------------------
1) § 31 ods. 1 až 5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
  predpisov. 
B. Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu

(§ 30e ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z.)
Pracovná zdravotná služba: *)
 
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: *)      Evidenčné číslo posudku:
 
Názov:
Sídlo:
IČO:
 
                 LEKÁRSKY POSUDOK
            o zdravotnej spôsobilosti na prácu
 
Údaje o zamestnávateľovi:
 
 a) ak ide o právnickú osobu *)
  Obchodné meno: 
  Sídlo: 
  IČO:
 b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa *)
  Meno a priezvisko:
  Miesto podnikania:
  IČO:
 
Údaje o zamestnancovi:
 
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
Osobné číslo: *)
Pracovisko: 
Profesia - pracovné zaradenie - posudzovaná práca:
Faktory práce a pracovného prostredia:
Kategória práce 1) pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia:
Práca podľa osobitných predpisov: *)
 
Záver:
 
 a) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce *) 
 
 b) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením *) 
 
  ..............................................................
  (uviesť pracovné operácie, ktoré nemôže vykonávať alebo zdraviu škodlivé
  faktory práce a pracovného prostredia, ktorým nemôže byť vystavený a
  časové obmedzenie)
 
c) Dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*)
 
 
....................................   .....................................
  odtlačok pečiatky s uvedením       odtlačok pečiatky s uvedením 
špecializácie lekára a podpis lekára   špecializácie lekára a podpis lekára 
 vykonávajúceho dohľad nad výkonom     vykonávajúceho lekársku preventívnu
 lekárskej preventívnej prehliadky       prehliadku vo vzťahu k práci   
    vo vzťahu k práci 2)
   
 
Dátum:
 
*) nehodiace sa prečiarknite.
 
--------------------------------------
 1) § 31 ods. 1 až 5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
  predpisov. 
 
 2) § 30e ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z. v znení zákona č. 204/2014 Z.z.
C. Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby – podnikateľa,
ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby

(§ 30e ods. 3 a 6 zákona č. 355/2007 Z.z.)
Pracovná zdravotná služba: *)
 
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: *)     Evidenčné číslo posudku:
 
Názov:
Sídlo:
IČO:
 
               LEKÁRSKY POSUDOK 
          o zdravotnej spôsobilosti na prácu
 
Údaje o fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby:
 
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Miesto podnikania:
Pracovisko: 
Profesia - pracovné zaradenie - posudzovaná     práca:
Faktory práce a pracovného prostredia:
Kategória práce 1) pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia:
Práca podľa osobitných predpisov: *)
 
Záver:
 
 a) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce *) 
 
 b) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením *) 
 
 
  ..............................................................
  (uviesť pracovné operácie, ktoré nemôže vykonávať alebo zdraviu škodlivé
  faktory práce a pracovného prostredia, ktorým nemôže byť vystavený a 
  časové obmedzenie)
 
 c) Dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*)
 
 
              .....................................................    
               odtlačok pečiatky s uvedením špecializácie lekára
                 a podpis lekára vykonávajúceho lekársku
                 preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci
 
Dátum:
 
*) nehodiace sa prečiarknite.
 
--------------------------------------
1) § 31 ods. 1 až 5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
  predpisov. 
D. Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby – podnikateľa,
ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby

(§ 30e ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z.)
Pracovná zdravotná služba: *)
 
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: *)    Evidenčné číslo posudku:
 
Názov:
Sídlo:
IČO:
 
                LEKÁRSKY POSUDOK 
            o zdravotnej spôsobilosti na prácu
 
Údaje o fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby:
 
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Miesto podnikania:
Pracovisko: 
Profesia - pracovné zaradenie - posudzovaná práca:
Faktory práce a pracovného prostredia:
Kategória práce1) pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia:
Práca podľa osobitných predpisov: *)
 
Záver:
 
 a) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce *) 
 
 b) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením *) 
 
       .................................................................
  (uviesť pracovné operácie, ktoré nemôže vykonávať alebo zdraviu škodlivé
  faktory práce a pracovného prostredia, ktorým nemôže byť vystavený a
  časové obmedzenie)
 
 c) Dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*)
 
 
....................................   .....................................
  odtlačok pečiatky s uvedením       odtlačok pečiatky s uvedením 
špecializácie lekára a podpis lekára   špecializácie lekára a podpis lekára 
 vykonávajúceho dohľad nad výkonom     vykonávajúceho lekársku preventívnu
 lekárskej preventívnej prehliadky       prehliadku vo vzťahu k práci   
    vo vzťahu k práci 2)
   
 
Dátum:
 
*) nehodiace sa prečiarknite.
 
--------------------------------------
 1) § 31 ods. 1 až 5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
  predpisov. 
 
 2) § 30e ods. 4 zákona č. 355/2007 Z.z. v znení zákona č. 204/2014 Z.z.