PRÍL.3c Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu

PRÍL.3c
Vzory lekárskych posudkov o zdravotnej spôsobilosti na prácu
A. Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu

Pracovná zdravotná služba: *)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: *)      Evidenčné číslo posudku:
Názov:
Sídlo:
IČO:
 
               LEKÁRSKY POSUDOK
          o zdravotnej spôsobilosti na prácu
 
Údaje o zamestnávateľovi:
a) ak ide o právnickú osobu *)
Obchodné meno a právna forma: 
Sídlo: 
b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa *)
Meno a priezvisko:
Miesto podnikania:
 
Údaje o zamestnancovi:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Bydlisko:
Osobné číslo: *)
Pracovisko: 
Profesia - pracovné zaradenie - posudzovaná práca:
Faktory práce a pracovného prostredia:
Kategória práce 1) pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia:
Práca podľa osobitných predpisov: *)
 
Záver:
 
a) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce *) 
 
b) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením *) 
 
  ...........................................................................
  (uviesť pracovné operácie, ktoré nemôže vykonávať a časové obmedzenie)
 
c) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s trvalým obmedzením *)
 
  ...........................................................................
  (uviesť pracovné operácie, ktoré nemôže vykonávať)
 
d) Dočasne nespôsobilý na výkon posudzovanej práce *)
 
  ...........................................................................
  (uviesť časové obmedzenie)
 
e) Dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce *)
 
 
              ...................................................
              odtlačok pečiatky s uvedením špecializácie lekára 
              a podpis lekára vykonávajúceho lekársku preventívnu 
                    prehliadku vo vzťahu k práci
 
Dátum:
 
*) nehodiace sa prečiarknite.
 
----------------------
 
1) § 31 ods. 1 až 5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov. 
B. Vzor lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu fyzickej osoby
– podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby

Pracovná zdravotná služba: *)
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: *)      Evidenčné číslo posudku:
Názov:
Sídlo:
IČO:
 
                 LEKÁRSKY POSUDOK 
             o zdravotnej spôsobilosti na prácu
 
Údaje o fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Miesto podnikania:
Pracovisko: 
Profesia - pracovné zaradenie - posudzovaná práca:
Faktory práce a pracovného prostredia:
Kategória práce 1) pre jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia:
Práca podľa osobitných predpisov: *)
 
Záver:
 
a) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce *)
 
b) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s dočasným obmedzením *) 
 
  ...........................................................................
 
  (uviesť pracovné operácie, ktoré nemôže vykonávať a časové obmedzenie)
 
c) Spôsobilý na výkon posudzovanej práce s trvalým obmedzením *)
 
  ...........................................................................
  (uviesť pracovné operácie, ktoré nemôže vykonávať)
 
d) Dočasne nespôsobilý na výkon posudzovanej práce *)
 
  ...........................................................................
 
   (uviesť časové obmedzenie)
 
e) Dlhodobo nespôsobilý na výkon posudzovanej práce*)
 
 
         ....................................................
          odtlačok pečiatky s uvedením špecializácie lekára 
          a podpis lekára vykonávajúceho lekársku preventívnu
                prehliadku vo vzťahu k práci
 
Dátum:   
 
*) nehodiace sa prečiarknite.
 
----------------------
 
1) § 31 ods. 1 až 5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov.