PRÍL.3b Minimálny rozsah výkonu pracovnej zdravotnej služby podľa kategórie prác u zamestnávateľa

PRÍL.3b
Minimálny rozsah výkonu pracovnej zdravotnej služby podľa kategórie prác u zamestnávateľa
A. Minimálny rozsah výkonu tímu pracovnej zdravotnej služby podľa kategórie prác

I----------------------------------------------------------------------------I
I                  Lekár                  I
I--------------I------------------I------------------------------------------I
I Kategória  I  Náročnosť   I     Čas v hodinách potrebný     I
I   prác   I  pre pracovnú  I   na jedného zamestnanca za rok    I
I       I zdravotnú službu I--------------------I---------------------I
I       I         I Dohľad na pracovné I Výkon lekárskych  I
I       I         I   podmienky   I  preventívnych  I
I       I         I          I   prehliadok   I
I       I         I          I vo vzťahu k práci I
I--------------I------------------I--------------------I---------------------I
I  Prvá   I   nízka    I    0,1     I  neustanovuje sa  I
I--------------I------------------I--------------------I---------------------I
I  Druhá   I   stredná   I    0,1     I  neustanovuje sa  I
I--------------I------------------I--------------------I---------------------I
I  Tretia  I   vysoká   I    0,5     I     0,5     I
I--------------I------------------I--------------------I---------------------I
I  Štvrtá  I  veľmi vysoká  I    1,0     I     1,0     I
I--------------I------------------I--------------------I---------------------I
 
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I               Verejný zdravotník              I
I----------------I---------------------------I-------------------------------I
I Kategória prác I Náročnosť pre pracovnú  I  Čas v hodinách potrebný  I
I        I   zdravotnú službu   I na jedného zamestnanca za rok I
I----------------I---------------------------I-------------------------------I
I   Prvá    I      nízka      I       0,1       I
I----------------I---------------------------I-------------------------------I
I   Druhá   I     stredná     I       0,2       I
I----------------I---------------------------I-------------------------------I
I   Tretia   I     vysoká      I       1,0       I
I----------------I---------------------------I-------------------------------I
I   Štvrtá   I    veľmi vysoká    I       1,5       I
I----------------I---------------------------I-------------------------------I
B. Minimálny rozsah výkonu lekára, verejného zdravotníka alebo bezpečnostného
technika, ktorí samostatne vykonávajú činnosť pracovnej zdravotnej služby podľa §
30a ods. 5 u zamestnávateľa, ktorého zamestnanci vykonávajú práce zaradené do prvej
kategórie alebo druhej kategórie

I----------------------------------------------------------------------------I
I Lekár, verejný zdravotník alebo bezpečnostný technik            I
I-------------------I-------------------I------------------------------------I
I Kategória prác  I   Náročnosť   I   Čas v hodinách potrebný    I
I          I          I  na jedného zamestnanca za rok  I
I-------------------I-------------------I------------------------------------I
I    Prvá    I    nízka    I        0,2         I
I-------------------I-------------------I------------------------------------I
I    Druhá    I   stredná   I        0,3         I
I-------------------I-------------------I------------------------------------I