PRÍL.3a Vzory dokladov o absolvovaní odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) a aktualizačnej

PRÍL.3a
Vzory dokladov o absolvovaní odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b) a aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 16 ods. 29 a 30 a § 63c ods. 2
A. Vzor dokladu o absolvovaní odbornej prípravy na overenie odbornej spôsobilosti podľa § 15 ods. 3 písm. a) a b)

                       Evidenčné číslo osvedčenia: 
 
Názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie:
------------------------------------------------------------------------------
 
Číslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu: 
 
(Uvedie sa v celom rozsahu číslo pridelené akreditovanému vzdelávaciemu
 programu.)
 
 
                 OSVEDČENIE
 o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
 
 
Meno a priezvisko: 
Dátum a miesto narodenia: 
 
Úspešne absolvoval odbornú prípravu na overenie odbornej spôsobilosti na
prácu
 a) s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami 1) *) 
 b) s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s
  prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
  2) *)
 
 
v čase od ................... do ................. .
 
v rozsahu ......... hodín (celkový počet hodín)
s odborným obsahom (vymenovať hlavné odborné témy a ich rozsah):
 
.............................................................................
 
.............................................................................
 
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho
vzdelávania vydané podľa § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
V ............. ....... dňa ...........           
 
 
                   Odtlačok pečiatky
                  vzdelávacej inštitúcie 3)
 
 
.........................             .........................
Meno, priezvisko a podpis             Meno, priezvisko a podpis
  odborného garanta                 štatutárneho orgánu
                          vzdelávacej inštitúcie 
 
*) nehodiace sa prečiarknite.
 
----------------------
 
1) § 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji
  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  neskorších predpisov. 
 
2) § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov.
 
3) Odtlačok pečiatky s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej
  inštitúcie a identifikačné číslo (štvorčíslie), pridelené vzdelávacej
  inštitúcii pri prvej akreditácii.
B. Vzor dokladu o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy podľa § 16
ods. 29 a 30 a § 63c ods. 2

                       Evidenčné číslo osvedčenia:
 
Názov a sídlo vzdelávacej inštitúcie:
------------------------------------------------------------------------------
 
Číslo potvrdenia o akreditácii vzdelávacieho programu:
(Uvedie sa v celom rozsahu číslo pridelené akreditovanému vzdelávaciemu
 programu.)
 
 
                  OSVEDČENIE
 o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania
 
 
Meno a priezvisko: 
Dátum a miesto narodenia:
 
Úspešne absolvoval aktualizačnú odbornú prípravu 1) na prácu
 a) s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami 2) *) 
 b) s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s
  prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie
  3) *)
 
 
v čase od ................ do ........... 
 
v rozsahu ......... hodín (celkový počet hodín)
s odborným obsahom (vymenovať hlavné odborné témy a ich rozsah):
 
..............................................................................
 
..............................................................................
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho
vzdelávania vydané podľa § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom
vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
V ..................... dňa ...................      
 
 
              Odtlačok pečiatky
             vzdelávacej inštitúcie 4)
 
.........................              ...........................
Meno, priezvisko a podpis              Meno, priezvisko a podpis
  odborného garanta                  štatutárneho orgánu
                           vzdelávacej inštitúcie 
 
----------------------
 
1) § 16 ods. 29 a 30 a § 63c ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane,
  podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
  zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
2) § 15 ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
3) § 15 ods. 3 písm. b) zákona č. 355/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
 
4) Odtlačok pečiatky s priemerom 35 mm obsahujúci názov a sídlo vzdelávacej
  inštitúcie a identifikačné číslo (štvorčíslie), pridelené vzdelávacej
  inštitúcii pri prvej akreditácii.