PRÍL.2 DOKUMENTÁCIA K ŽIADOSTI O VYDANIE ROZHODNUTIA PODĽA § 13 ODS. 5

PRÍL.2
DOKUMENTÁCIA K ŽIADOSTI O VYDANIE ROZHODNUTIA PODĽA § 13 ODS. 5
I. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) prvého bodu:
A. návrhy na umiestnenie jadrového zariadenia

a) plán predprevádzkového monitorovania
b) predbežný program radiačnej kontroly životného prostredia v okolí jadrového zariadenia počas prevádzky zariadenia
c) hodnotenie vplyvu jadrového zariadenia na životné prostredie, ak tak ustanovuje osobitný predpis, 1) (pokiaľ nebolo už úradom posúdené)
d) zadávacia bezpečnostná správa podľa osobitného predpisu 1)
e) zadávacia správa o spôsobe vyraďovania podľa osobitného predpisu 1)
f) projektový zámer na fyzikálno-technické riešenie jadrového zariadenia v úrovni zadávacieho projektu podľa osobitného predpisu 1)
g) zadávacia správa o spôsobe nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým jadrovým palivom podľa osobitného predpisu 1)
h) návrh hraníc jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu 1)
i) návrh veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu 1)
B. návrhy na výstavbu jadrového zariadenia

a) predbežný program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia
b) predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky dôležité z hľadiska radiačnej ochrany
c) predbežný program predkomplexných a komplexných skúšok technologických zariadení jadrového zariadenia dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany pred jeho prevádzkou
d) predbežná bezpečnostná správa, ktorá preukazuje plnenie zákonných požiadaviek na jadrovú bezpečnosť na základe údajov, o ktorých sa uvažuje v projekte podľa osobitného predpisu 1)
e) projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu podľa osobitného predpisu 1)
f) predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi, s vyhoretým jadrovým palivom vrátane ich prepravy podľa osobitného predpisu 1)
g) predbežný koncepčný plán vyraďovania podľa osobitného predpisu 1)
h) predbežný vnútorný havarijný plán podľa osobitného predpisu 1)
i) predbežné vymedzenie hraníc jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu 1)
j) predbežné vymedzenie veľkosti oblasti ohrozenia jadrovým zariadením podľa osobitného predpisu 1)

II. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) druhého bodu:
návrhy na etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky

a) zhodnotenie priebehu predchádzajúcej etapy z hľadiska radiačnej ochrany a splnenia kritérií úspešnosti
b) doklady o pripravenosti na etapu a zabezpečení radiačnej ochrany počas etapy
c) prehľad zmien limitov, podmienok a požiadaviek na zabezpečenie radiačnej ochrany vyplývajúcich z predchádzajúcej etapy

III. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) tretieho bodu:
návrhy na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky

a) koncepčný plán vyraďovania vrátane zhodnotenia alternatívnych riešení
b) zhodnotenie záťaže pracovníkov
c) dokumentácia podľa osobitného predpisu, 1) pokiaľ už nebola úradom posúdená
d) koncepcia zabezpečenia radiačnej ochrany a zadávací program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany

IV. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) štvrtého bodu:
návrhy na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas uvádzania do prevádzky, počas prevádzky jadrového zariadenia a počas vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky

a) odôvodnenie a opis stavebnej a technologickej zmeny
b) zhodnotenie vplyvu stavebnej a technologickej zmeny na radiačnú ochranu a bezpečnosť po realizácii zmeny
c) harmonogram prác
d) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov počas realizácie stavebnej a technologickej zmeny
e) optimalizácia radiačnej ochrany počas realizácie zmeny
f) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany počas realizácie zmeny
g) vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej stavebnej a technologickej zmeny vrátane kritérií úspešnosti

V. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) piateho bodu:
návrhy na nové technologické postupy pri vyraďovaní jadrového zariadenia z prevádzky

a) zdôvodnenie nového postupu a koncepčná súvislosť s etapou vyraďovania
b) opis technologického zariadenia
c) charakteristiky rádioaktívnych médií a rádioaktívnych odpadov, s ktorými sa bude nakladať
d) súvisiace prevádzkové predpisy určené úradom
e) zhodnotenie radiačnej situácie a zhodnotenie predpokladanej záťaže pracovníkov
f) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany

VI. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) šiesteho bodu:
A. návrhy na skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok

a) zdôvodnenie, opis a program skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnych látok, kritériá úspešnosti
b) program nakladania s rádioaktívnymi médiami a odpadmi a spôsob ich likvidácie
c) zhodnotenie radiačnej situácie a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri aktívnej skúške
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany
B. návrhy na výstavbu pracovísk, na ktorých sa majú vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva

a) projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu vrátane charakteristík potrebných na posúdenie zabezpečenia radiačnej ochrany personálu a obyvateľov
b) predbežný plán nakladania s rádioaktívnymi odpadmi
c) predbežný havarijný plán
d) predbežné limity a podmienky bezpečnej prevádzky
e) návrh na určenie územia osobitného režimu
f) predbežný program zabezpečovania radiačnej ochrany počas prevádzky
g) program zabezpečenia kvality počas výstavby
C. návrhy na zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby alebo prevádzky pracovísk, na ktorých sa majú vykonávať alebo sa vykonávajú činnosti vedúce k ožiareniu, na prevádzku ktorých vydáva povolenie úrad verejného zdravotníctva

a) odôvodnenie a opis stavebnej alebo technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny
b) zhodnotenie vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na radiačnú ochranu a bezpečnosť po realizácii zmeny
c) harmonogram prác
d) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov počas realizácie rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie
e) plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie alebo realizácie zmeny
f) vybrané programy skúšok a testov zariadení po vykonanej rekonštrukcii alebo stavebnej a technologickej zmeny vrátane kritérií úspešnosti

VII. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) siedmeho bodu:
návrhy na výnimočné ožiarenie pri činnostiach vedúcich k ožiareniu

a) odôvodnenie výnimočného ožiarenia
b) pracovné postupy
c) program zabezpečenia radiačnej ochrany, program monitorovania
d) zhodnotenie predpokladanej dávkovej záťaže pracovníkov
e) doklady o odbornej a zdravotnej spôsobilosti pracovníkov vystavených výnimočnému ožiareniu a o ich súhlase s výnimočným ožiarením

VIII. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) ôsmeho bodu:
návrh vnútorného havarijného plánu jadrových zariadení

návrh vnútorného havarijného plánu vrátane plánu zdravotníckych opatrení

IX. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) deviateho bodu:
návrhy na používanie stavebných výrobkov na výstavbu nebytových budov určených na pobyt osôb dlhší ako 1 000 h počas kalendárneho roka a na výstavbu bytových budov pri prekročení smernej hodnoty

a) zdôvodnenie používania materiálov, ktorých aktivita presahuje smernú hodnotu
b) výsledky analýz obsahu rádionuklidov v stavebných materiáloch
c) opis technologických postupov prípravy stavebných materiálov
d) charakteristiky stavebných materiálov a spôsob ich použitia
e) údaje o množstve vyprodukovaných stavebných materiálov

X. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) desiateho bodu:
návrhy na distribúciu balenej pitnej vody a návrhy na využívanie vodných zdrojov na zásobovanie vodou pri prekročení smernej hodnoty

a) zdôvodnenie používania vody, ktorej aktivita presahuje smernú hodnotu
b) výsledky analýz obsahu rádionuklidov vo vode
c) opis technologických postupov prípravy a úpravy vody
d) údaje o množstve vyprodukovanej vody a jej distribúcii

XI. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) jedenásteho bodu:
návrhy na typy prepravných zariadení na prepravu rádioaktívnych žiaričov a rádioaktívne kontaminovaných zariadení

a) jednoznačná identifikácia prepravného zariadenia
b) podrobný opis predpokladaného rádioaktívneho obsahu, fyzikálna a chemická forma a povaha žiarenia
c) podrobné konštrukčné údaje vrátane kompletných technických výkresov, zoznamu materiálov a výrobných postupov, ktoré sa použijú
d) protokoly o vykonaných skúškach a ich výsledkoch, výsledky výpočtov alebo iné dôkazy, že typ prepravného zariadenia spĺňa zodpovedajúce požiadavky uvedené v osobitnom predpise 1)
e) navrhované prevádzkové inštrukcie a pokyny na používanie a údržbu prepravného zariadenia
f) opatrenia potrebné na zabezpečenie rozptylu tepla zo zásielky pre uvažované spôsoby prepravy a typy dopravného prostriedku alebo prepravného kontajnera, ak bude prepravovaný rádioaktívny materiál vyvíjať teplo
g) odhad dávkových príkonov na povrchu zariadenia s prepravovaným obsahom
h) program zabezpečovania kvality

XII. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. a) dvanásteho bodu:
návrhy na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi alebo so zdrojom ionizujúceho žiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky, na ktoré vydal povolenie úrad verejného zdravotníctva

a) doklad o odstránení alebo odovzdaní zdrojov ionizujúceho žiarenia
b) doklad o odstránení rádioaktívnej kontaminácie, rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov
c) protokol o výsledkoch monitorovania rádioaktivity na pracovisku po odstránení zdrojov ionizujúceho žiarenia a inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov

XIII. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) prvého bodu:
A. návrhy na výstavbu pracovísk, na ktorých sa budú vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) projektová dokumentácia potrebná k stavebnému konaniu vrátane charakteristík potrebných na posúdenie zabezpečenia radiačnej ochrany personálu a obyvateľov
b) predbežný program zabezpečovania radiačnej ochrany počas prevádzky
B. návrhy na zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby pracovísk, na ktorých sa budú vykonávať činnosti vedúce k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) odôvodnenie a opis rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny
b) zhodnotenie vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na radiačnú ochranu a bezpečnosť po realizácii zmeny
c) harmonogram prác
d) plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie alebo realizácie zmeny

XIV. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) druhého bodu:
návrhy na skúšky technologických zariadení s použitím rádioaktívnych látok pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, na ktoré vydáva povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) zdôvodnenie, opis a program skúšky technologického zariadenia s použitím rádioaktívnych látok, kritériá úspešnosti
b) program nakladania s rádioaktívnymi médiami a odpadmi a spôsob ich likvidácie
c) zhodnotenie radiačnej situácie a opatrenia na zabezpečenie radiačnej ochrany pri aktívnej skúške
d) program zabezpečenia kvality radiačnej ochrany

XV. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) tretieho bodu:
návrhy na stavebné a technologické zmeny dôležité z hľadiska radiačnej ochrany na pracoviskách, na ktorých prevádzku vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) odôvodnenie a opis rekonštrukcie, stavebnej a technologickej zmeny alebo inej prevádzkovej zmeny
b) zhodnotenie vplyvu rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny, alebo inej prevádzkovej zmeny na radiačnú ochranu a bezpečnosť po realizácii zmeny
c) harmonogram prác
d) zhodnotenie očakávanej dávkovej záťaže ožiarenia pracovníkov a obyvateľov počas realizácie rekonštrukcie alebo stavebnej a technologickej zmeny a optimalizácie radiačnej ochrany počas rekonštrukcie
e) plán zabezpečenia radiačnej ochrany počas rekonštrukcie alebo realizácie zmeny

XVI. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) štvrtého bodu:
návrhy na zrušenie pracoviska, na ktorom sa vykonávali činnosti vedúce k ožiareniu s otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi alebo so zdrojmi ionizujúceho žiarenia, pri ktorých činnosti vznikajú rádioaktívne látky, na ktoré vydal povolenie regionálny úrad verejného zdravotníctva

a) doklad o odstránení alebo odovzdaní zdrojov ionizujúceho žiarenia
b) doklad o odstránení rádioaktívnej kontaminácie, rádioaktívnych odpadov a rádioaktívne kontaminovaných materiálov
c) protokol o výsledkoch monitorovania rádioaktivity na pracovisku po odstránení zdrojov ionizujúceho žiarenia a inštitucionálnych rádioaktívnych odpadov

XVII. Žiadosť o rozhodnutie podľa § 13 ods. 5 písm. b) piateho bodu:
návrhy na dodávanie pitnej vody pri prekročení smernej hodnoty

a) zdôvodnenie používania vody, ktorej aktivita presahuje smernú hodnotu
b) výsledky analýz obsahu rádionuklidov vo vode
c) opis technologických postupov prípravy úpravy vody
d) údaje o množstve vyprodukovanej vody a jej distribúcii.

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 541/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.